Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Legat Trade, s.r.o.,
IČ:27770494,
se sídlem Husova819/12, 73301 Karviná


1. Preambule


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetových obchodech
www.soryx.cz a www.soryx.sk, které jsou provozovány společností Legat Trade, s.r.o., IČ: 27770494, se sídlem Husova 819/12, 73301 Karviná, zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51357. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky nebo VOP) upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Legat Trade, s.r.o., IČ: 27770494, se sídlem Husova 819/12, 73301 Karviná, zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51357 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


2. Definice

1. Prodávající
Prodávajícím je společnost Legat Trade, s.r.o., IČ:27770494, se sídlem Husova 819/12, 73301 Karviná, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51357.


2. Kupující
Kupujícím je spotřebitel nebo jiný odběratel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.


Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.


Odběratelem se rozumí každý kupující, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Zejména:


- osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku) a nakupuje pro potřeby výkonu své živnosti,
- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.),
- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
- všechny právnické osoby


Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je Odběratelem, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.


3. Spotřebitelská Smlouva
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Dokončit objednávku) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.


Provozovatel tohoto e-shopu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele e-shopu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk s Kupujícími. Společnost Legat Trade, s.r.o. je evidována v Registru správců Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem XXXXXXXX s datem registrace 30. 3. 2016.


Poskytnuté osobní údaje je Prodávající/Provozovatel oprávněn využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění Smlouvy jen za podmínek uvedených níže.


Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jehož údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy na email: prodej@soryx.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.


Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese: info@soryx.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu skrze objednávkový systém e-shopu nebo jiným způsobem.


Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a není nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.


Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká, když Prodávající potvrdí Kupujícímu jeho objednávku. Potvrzení je zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl do objednávkového formuláře. Automaticky zasílané oznámení o přijetí objednávky do evidence se nepovažuje za závazné potvrzení objednávky. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.


Klient je přehledně a srozumitelně informován o cenách všech produktů i o celkové ceně, která odpovídá jeho nákupu. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se všemi podmínkami. Způsob dopravy objednaného zboží a jeho hrazení záleží na volbě klienta.


Elektronicky odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Pro všechny objednávky platí povinnost vyplnit řádně a pečlivě objednávkový formulář. Veškeré objednávky jsou závazné.


Zboží, jež je v e-shopu uvedeno s příznakem „Toto zboží vyrábíme na zakázku a je upraveno podle přání zákazníka.“ je vyráběno na zakázku po uzavření Smlouvy s
Kupujícím. Z tohoto důvodu je Kupující povinen před objednáním zboží u dodavatele uhradit Prodávajícímu zálohu ve výši 40 % z prodejní ceny zboží. Prodávající je povinen dát pokyn k zahájení výroby až v okamžiku úhrady plné výše zálohy Kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje Prodávající platební podmínky uvedené v části 6. těchto VOP, a to pod body Platba předem bankovním převodem. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu.


Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též v českém jazyce. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř., který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 5 let ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.


Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.


Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
Osobní odběr Kupující má možnost přijet si zboží osobně odebrat v sídle společnosti Legat Trade, s.r.o., na adrese Husova 819, 733 01 Karviná. V případě osobního odběru je vždy vyžadována platba v hotovosti.


Platba v hotovosti při převzetí zboží (neboli platba na dobírku)
Platba předem bankovním převodem


Při této volbě Kupující obdrží výzvu k platbě s variabilním symbolem pro převod částky na účet Prodávajícího. Expedice zboží je realizována po připsání částky na účet Prodávajícího. Příslušný daňový doklad je vystaven po přijetí platby Prodávajícím.


Čísla účtu Prodávajícího:


Pro platby v českých korunách v rámci ČR: 25 00 999 606 / 2010

Pro platby v EUR v rámci Slovenska: 401 77 05 777 / 7500


Platba na fakturu se splatností 14 dnů po dodání zboží je možná pouze u právnických osob zřízených státem.


Splatnost v případě platby na fakturu je 14 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení.

Náklady na prostředky komunikace na dálku hradí Kupující.

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání. V běžných případech zboží expedujeme do 3 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, potvrzujícím expedici zboží. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží.


V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující pouze pro první dodávku. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.


Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:
- Osobní odběr v sídle společnosti
- Kurýrem
- Vlastní dopravou Prodávajícího


V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.


Cena za dopravu je určována dle množství a druhu zboží. Prodávající Kupujícímu zaručuje, že oznámí Kupujícímu cenu dopravy před uzavřením kupní smlouvy.


Při převzetí zboží Kupující podepsáním dodacího listu nebo Potvrzení o převzetí zásilky od kurýra potvrzuje, že doručené zboží odpovídá jeho objednávce a bylo doručeno nepoškozené. Na pozdější reklamace není možné brát zřetel. Povinností přebírající osoby je přesvědčit se, že objednané zboží nemá poškozený obal (mechanicky ani žádným jiným způsobem). V opačném případě je třeba sepsat protokol o poškození zásilky s pověřenou osobou dopravce. V takovém případě má zákazník nárok na slevu nebo výměnu zboží. V případě, že zboží je dopraveno poškozené vinou dopravce a klient nepřekontroloval stav doručeného zboží a nesepsal s dopravcem protokol o poškození zásilky, nemůže provozovatel velkoobchodního systému poskytovat žádnou záruku z titulu takto vzniklých vad.


Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Prodávající si vyhrazuje právo zavádění konstrukčních změn, které nezhoršují užitné vlastnosti ani estetickou hodnotu zboží. Fotografie zboží se můžou nepatrně lišit od skutečného vzhledu výrobků.

7. Záruka a servis

Záruční doba na jednotlivé produkty je uvedena u jednotlivých produktů. Při prodeji zboží spotřebitelům je záruční doba 24 min. měsíců.


Záruka se nevztahuje na:
- opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
- vady výrobku (včetně zničení nebo poškození výrobku v důsledku poškrábání, promáčknutí, zlomení, protržení apod.), které vznikly z jiných důvodů než při výrobě, používáním v rozporu s návodem k obsluze, používáním výrobku pro jiné účely, než k jakému je určen, zejména kvůli nesprávné ruční manipulaci, údržbě nebo skladování.
- poškození mechanické a další vyplývající z náhodných událostí, jako jsou záplavy, požár, úmyslné poškození, vandalismus, krádeže, atd. (včetně krádeže, mechanickému poškození nebo zničení jednotlivých prvků výrobku).
- U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.


Jak podat reklamaci:


Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura) popř. záruční list. Je-li reklamace uplatňována na dálku, je třeba zaslat také popis vady včetně fotodokumentace v elektronické podobě. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.


Pokud Prodávající poskytne Kupujícím pozáruční servis, opravené zboží bude Kupujícímu zasláno na dobírku, přičemž k ceně opravy zboží bude účtováno poštovné v adekvátní výši.

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:


v případě vady odstranitelné:


a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy


v případě vady neodstranitelné:


a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:
a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.


Reklamace se nevztahují na případy:


- vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
- prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
- na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
- vady způsobené vlivem živelných katastrof

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od Smlouvy v souladu s úst. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je Odběratelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.


Výše uvedené právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží, jež je v e-shopu uvedeno s příznakem „Toto zboží vyrábíme na zakázku a je upraveno podle přání zákazníka.“ a které je vyráběno na zakázku po uzavření Smlouvy s Kupujícím.


V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.


Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.


Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.


Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.


Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.


Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.


Smluvní strany se podle zákona č. 216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškeré majetkové spory z této Smlouvy, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu založeného touto Smlouvou, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s exekucí a sporů vyvolaných insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je oprávněn rozhodovat podle právního řádu České republiky jako rozhodce Mgr. Daniel Janda, nar. 1. 4. 1971, bytem Brno, Fillova 105/8, PSČ: 638 00. Rozhodce určený touto rozhodčí doložkou bude spory rozhodovat bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu ČR a bude uplatněna zásada spravedlnosti.


Náklady rozhodčího řízení tvoří:


a) poplatek za rozhodčí řízení činí 5 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,-- Kč. Poplatek představuje odměnu rozhodce. Na odůvodněnou žádost může rozhodce poplatek snížit;
b) zvláštní náklady vzniklé v souvislosti s projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím řízení.


Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná ustanoveni Občanského soudního řádu. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný. Nestanoví-li tato doložka jinak, platí zákon č. 216/1994 Sb. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí doložkou nevymezené a tímto zákonem neupravené je oprávněn rozhodnout určený rozhodce sám.


Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.


V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.


Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Karviné pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Karviné.


Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 7. 4. 2016 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.


Formulář pro odstoupení od smlouvy


(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.)


Oznámení o odstoupení od smlouvy


Adresát: Legat Trade, s.r.o., Husova 819/12 , 73301 Karviná


Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)


Číslo objednávky: ………………………………………………………………………………………...
Seznam zboží: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….


Datum objednání (*)/datum obdržení (*):……………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů :………………………………………………………………………………………….
Adresa spotřebitele/spotřebitelů :………………………………………………………………………………………………………….
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Datum:……………………………….
(*) Nehodící se škrtněte.